Body & Matter: Kazuo Shiraga, Satoru Hoshino, Dominique Lévy Gallery, 2014